Thursday, April 17, 2008

neji new release; Sovyetskiy Brezhnev - 1

Sovyetskiy Brezhnev - Sovyetskiy Brezhnev 1
(neji-99, 2008 neji CD-R)

It's 1st album of brand new unit by Franz Eto a.k.a Electric Cafe and DJ*es (from satanicpornocultshop) named "Sovyetskiy Brezhnev".

tracklisting:
01. Sovyetskiy
02. Brezhnev
03. 231 Kolkhoz
04. Soga-Saxo
05. Disco Komsomol
06. Polish March
07. 155 Kolkhoz
08. Red October
09. Tank Desant March
10. Kremlin pt.1-3
11. Regatuky